Počítač nemá displej

Počítač nemá displej

KROK 1

Ak dôjde k podsvieteniu, funkcie bzučiaka a tlačidla sú normálne, len bez displeja, pls vyberte počítač, knock off LCD z PCB a skontrolujte, či je LCD poškodený, ak je linka PCB uvoľnená alebo spadnutá, ak všetky sú normálne, očistite tempo zlatých prstov a kontaktnú koľajnicu, potom ju vráťte späť a znova vyskúšajte

KROK 2

Ak existuje iba podsvietenie a ostatné funkcie sú neobvyklé, program pls skontrolujte, či je drôtové spojenie s PCB prerušené alebo nie, ak je drôt v poriadku, potom program pls zmeňte IC na počítači.

KROK 3

ak nie je k dispozícii displej a žiadne ďalšie funkcie, potom pls skontrolujte, či je kábel počítača v poriadku alebo nie, ak je zapnuté, pls zmeňte PANEL.

KROK 4

ak nie je displej, ale ostatné funkcie sú normálne, potom skontrolujte, či je kábel podsvietenia vo vnútri počítača dobre zváraný alebo nie, ak je v poriadku, pls vymeňte podsvietenie počítača.

2. CHYBA DISPLEJA

KROK 1

ak je skrutka, ktorá slúžila na spevnenie displeja, uvoľnená alebo nie, ak áno, skrutku pevne dotiahnite.

KROK 2

Pls zloží počítač, zrazí LCD z PCB a skontroluje, či je LCD rozbité alebo nie, či je drôtové spojenie s PCB uvoľnené alebo nie.

KROK 3

ak sú všetky normálne, potom vyčistite miesto so zlatým prstom a vodivú koľajnicu.

3. SO ZOBRAZENÍM, ALE TLAČIDLO JE NEFUNKČNÉ

KROK 1

Vypnite a znova zapnite, aby ste skontrolovali, či sa vylepšili.

KROK 2

Ak nie je možné všetky tlačidlá použiť, skontrolujte, či tlačidlo nie je v dislokácii (spôsob kontroly uvoľňuje skrutku dosky plošných spojov).

KROK 3

Ak niektoré z tlačidiel nefunguje, počítač otvorte a skontrolujte, či nie je poškodený.

KROK 4

Ak sú všetky tlačidlá nefunkčné a vyššie uvedený spôsob nedokáže tento problém vyriešiť, počítač otvorte a zmeňte IC počítača.

4. BEZPEČNÉ TLAČIDLO NEFUNGUJE

Ak počítač vyberiete, skontrolujte, či nie je kábel bezpečnostného magnetického ovládacieho tlačidla uvoľnený alebo či je tlačidlo poškodené.

5. ZOBRAZENIE PORUCHY

Chybný zobrazovací kód a zodpovedajúci spôsob vylúčenia:

6. E01

Počítačový displej E01 --------- znamená, že signál z počítača na riadiacu dosku je neobvyklý.

KROK 1

Skontrolujte 4-pólový vodič, ktorý najskôr spája počítač s motorom, či je uvoľnený alebo ak sa nedotkol dobre, ak je kábel poškodený.

KROK 2

Ak je vodič dobre pripojený, zmeňte IC na ovládači alebo skontrolujte, či je problém riadiaca doska.

KROK 3

Zmeňte IC na počítači alebo počítači

7. E02

Počítačový displej E02 ------------- znamená, že ovládač nevykonal kontrolu napätia na motore.

KROK 1

Ak sa kladný a záporný náboj na motore dotýka ovládacieho terminálu.

KROK 2

Ak je poistka na ovládači poškodená alebo uvoľnená

KROK 3

Ak je terminál správne pripojený, skontrolujte, či nie je poškodená elektrická hadica na ovládači a blízkych častiach.

8. E03

Počítačový displej E03 ---------- znamená, že ovládač nevykonával signál rýchlosti počas činnosti motora.

KROK 1

skontrolujte, či je senzor správne pripevnený alebo nie, či je uvoľnený alebo odchýlený (pozri obrázok 3)

KROK 2

Ak je vodič senzora poškodený alebo nie, je terminál na vodiči senzora dobre spojený s bielym terminálom 4PIN rýchlosti na ovládači.

KROK 3

Ak sú všetky vyššie uvedené prípady normálne, skontrolujte, či nie je poškodený biely terminál 4PIN rýchlosti na ovládači a jeho blízke súčasti.

9. E05

Počítačový displej E05 ---------- znamená, že detekčný prúd je príliš veľký, keď motor pracuje, je vyšší ako ochranný prúd.

KROK 1

skontrolujte, či motor nie je abnormálny alebo poškodený, či nie je bežiaci pás, valec atď. zachytený inými vecami, či je zvýšená odporová sila.

KROK 2

Ak vyššie uvedené prípady nie sú problémom, pls zmeňte ovládač

10. E07

Displej počítača E07 ---------- znamená, že počítač nezistil signál bezpečného tlačidla.

KROK 1

Ak je magnet bezpečného tlačidla v poriadku.

KROK 2

Otvorte počítač a skontrolujte, či je kábel ovládacieho tlačidla magnetu dobre zvarený. 3. ak je magnetické ovládacie tlačidlo poškodené. 4. ak je pevná paleta magnetického ovládacieho tlačidla posunutá

11. ŽIADNA SILA

najprv skontrolujte, či je poistka v poriadku alebo nie. 2. terminál transformátora je dobre prepojený s ovládačom alebo nie

12. MOTO BEZ KRÚTIACEJ SILY

skontrolujte, či je motor abnormálny alebo nie, alebo vymeňte motor. 2. Ak je motor potvrdený v poriadku, zmeňte motor alebo zmeňte IC na ovládači

13. SKLON Z KONTROLY

skontrolujte, či sú tri silové káble nakloneného motora a signálny kábel 3PIN dobre prepojené s ovládačom alebo nie, ak je to normálne, potom pracujte ako nasledujúce kroky:

KROK 1

vyberte vodič počítača, ktorý je spojený s ovládačom ako prvý, a potom ho vypnite, stlačením tlačidla na hornom okraji vpravo na 2 sekundy (pozri obrázok 3)

KROK 2

Potom, čo motor prejde na najvyššiu hodnotu, potom klesnite na najnižšiu hodnotu

KROK 3

Po dokončení automatického zisťovania znova pripojte kábel k počítaču a potom ho zapnite, potom otestujte funkciu gradientu

14. RUKOVÄŤ PULZ BEZ INDUKCIE

KROK 1

Skontrolujte, či je sada drôtových drôtov držadla poškodená alebo nie, či je terminál dobre alebo nedotknutý.

KROK 2

Ak je sada drôtov v poriadku, pls zmeňte rýchlostnú jednotku vo vnútri počítača alebo vymeňte počítač alebo IC v počítači.