Reklamační podmínky

(i) ZÁRUKA, (ii) REKLAMACE:

 1. Společnost poskytuje na práci na opravě záruku 90 dní. Záruční doba počíná běžet dnem předání zařízení objednateli po realizaci servisního zásahu, případně dnem, kdy byl objednatel povinen si zařízení po realizaci servisního zásahu převzít.
 2. Objednatel je povinen překontrolovat si plnou funkčnost zařízení bezprostředně při převzetí od společnosti.
 3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost.
 4. Vady kryté zárukou je objednatel povinen písemně uplatnit u společnosti bezodkladně po jejich zjištění, jinak jeho nároky vůči společnosti zanikají
 5. Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je objednatel povinen sepsat se společností reklamační zprávu o opravě a předložit ji elektronicky na email  společně s objednávkou a dodacím listem  o opravě věci který obdržel emailem po opravě  o opravě věci ve smyslu těchto Servisních podmínek; pro případ, že objednatel nepředloží žádný z uvedených dokumentů, může společnost na základě vlastního uvážení ověřit zařízení v databázi objednávek. Bez zaslané zprávy o reklamaci opravy , resp. dalších dokumentů dle předchozí věty nebo při předložení objednávkového  listu, resp. dalších dokumentů dle předchozí věty s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na zařízení, nemůže být reklamace uznána.

 6. Rozsah nároků objednatele z vad podléhajících záruce je upraven výlučně těmito Servisními podmínkami, jakékoli jiné nároky objednatele jsou vyloučeny.Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si objednatel zařízení po skončení opravy převzal, resp. kdy objednatel byl povinen si po skončení opravy zařízení převzít

 7. Reklamace může být společností zamítnuta zejména v těchto případech:
  (i) neprojeví-li se reklamovaná vada během vstupních testů a objednatel nebude bezprostředně schopen vadu viditelně před společností demonstrovat,
  (ii) je-li příčinou vady nedodržení pokynů v dokumentaci k zařízení nebo pokynů, které společnost uvedla v Protokolu o provedeném servisním zásahu,
  (iii) je-li příčinou vady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby zařízení,
  (iv) bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny společnosti a/nebo výrobce,
  (v) došlo-li k užívání zařízení v době mezi uplatněním reklamace a provedenou diagnostikou u reklamací vad,
  (vi) nesouvisí-li příčina reklamované vady přímo s prací provedenou společností na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to zejména dle výkazu provedené práce a účtovaných položek na Předávacím protokolu/protokolu o provedení opravy,
  (vii) jde-li o poškození způsobená používáním zařízení s jiným produktem,
  (viii) jde-li o poškození způsobená zásahem/servisem prováděným osobou, která není zástupcem společnosti ani poskytovatelem servisu autorizovaným výrobci zařízení značky Apple, Lenovo, Toshiba a/nebo IBM
  (ix) jde-li o zařízení, které bylo upraveno za účelem změny funkčnosti nebo technických možností bez předchozího písemného souhlasu společnosti
  (x) jde-li o poškození způsobená běžným opotřebením nebo jinak běžným stárnutím zařízení
  (xi) jde-li o zařízení, ze kterých bylo odstraněno nebo smazáno sériové číslo
  (xii) z dalších důvodů vyplývajících z těchto Servisních podmínek či platných právních předpisů.

 8. Dojde-li k výměně zařízení či jeho součásti nebo vrácení ceny servisního zásahu, stává se jakékoli vyměněné zařízení či jeho součást majetkem objednatele a zařízení nebo jeho část vyměněné nebo vrácené společnosti se stávají majetkem společnosti.

 9. Dodání reklamovaného servisního zásahu. Objednavatel je povinen dodat na vlastní náklady tam kde byla služba realizována, V případě ,že byla realizována u objednavatele hradí dopravné.Pokud se po diagnostice závady společnost zjistí vlastní chybu bude dopravné vráceno.
 10. Společnost neručí a neodpovídá zejména (i) za skryté vady zařízení, na něž nebyla objednatelem prokazatelně upozorněna
 11. Společnost je oprávněna provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy / servisního zásahu, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.
 12. Společnost dále neručí a neodpovídá za (i) ztráty, ke kterým nedošlo v důsledku porušení této záruky, (ii) ztráty související s podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat či obchodních příležitostí; ustanovení čl. III. část C bod 6 těchto Servisních podmínek není tímto ustanovením dotčeno.
 13. Nepodaří-li se společnosti provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, odstoupí-li objednatel od smlouvy, anebo servisní zásah nebude realizován z jakéhokoli jiného důvodu, společnost není povinna uvést zařízení do původního stavu.
 14. Společnost odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou objednateli/zákazníkovi prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; společnost neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk. Záleží-li skute.čná škoda ve vzniku dluhu, nemá objednatel/zákazník žádná práva, zejména objednatel/zákazník nemá právo, aby ho společnost dluhu zprostila ani, aby mu poskytla náhradu. Zavinění společnosti v případech sporu je povinen prokázat objednatel/zákazník.
 15. Objednatel není oprávněn uplatňovat vůči společnosti jakékoli náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. zejména ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.
 16. Společnost nenese odpovědnost zejména za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem svěřených zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat (prokázat) jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve smlouvě o stavu předávaného zařízení; společnost provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a verbálně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

 17. . Společnost si v rámci servisního zásahu vyhrazuje právo nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

 18. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození součástek a u takovýchto případů není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.
 19. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto Servisních podmínek přednost.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELŮ:

 1. Tato část Servisních podmínek (čl. IV.) platí pouze pro smlouvy uzavřené se spotřebitelem.
 2. Bez ohledu na shora uvedené platí, že pokud tato část Servisních podmínek nestanoví jinak, platí ustanovení Servisních podmínek podle čl. I., II., III, V. a VI. také pro tuto část, která jinak upravuje zvláštní podmínky pro smlouvy uzavřené se spotřebitelem.
 3. Společnost poskytuje na práci na opravě záruku 90 dní (včetně opravy formou Exchange systému). Počátek běhu záruční doby se řídí dle cl. III. části A bod 1 těchto Servisních podmínek. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese společnost v rozsahu dle tohoto čl. IV.
 4. Lhůty pro vyřízení reklamace běží od přijetí příslušných dokladů a zařízení k záruční opravě, resp. od přijetí požadavku na reklamaci servisního zásahu včetně zařízení a příslušných dokladů, pokud se spotřebitelem nebude písemně dohodnuta lhůta delší. Počátek běhu uvedené lhůty je podmíněn předložením dokumentace jako dle čl. III. část A bod 1 až 6 těchto Servisních podmínek.
 5. Je-li objednatelem spotřebitel, o reklamaci společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zařízení potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě se spotřebitelem.
 6. Společnost vydá objednateli - spotřebiteli písemné potvrzení obsahující údaje o tom, (i) kdy byla reklamace uplatněna, (ii) co je jejím obsahem, (iii) jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; toto potvrzení zašle společnost objednateli - spotřebiteli e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno při převzetí zařízení k servisnímu zásahu). Dále společnost vydá objednateli - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Spotřebitel doručí zařízení k servisnímu zásahu na své náklady. V rámci oprávněné záruční reklamace zašle společnost po realizaci servisního zásahu zařízení spotřebiteli zpět na své náklady; jinak je objednatel povinen převzít zařízení vždy na své náklady.
 8. Po vyřízení reklamace společnost upozorní o ukončení reklamace objednatele - spotřebitele e-mailem.
  Těmito Servisními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele, jež jsou stanovena platnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky objednatele/zákazníka se tímto výslovně vylučují.
  Objednatel/zákazník přebírá podle § 2620 odst 2. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
 2. Na smluvní vztah založený mezi objednatelem/zákazníkem a společností se neaplikují ust. § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí a dále ust. § 2108 občanského zákoníku.
 3. Ukončení smlouvy nemá vliv na již vzniklé finanční závazky objednatele/zákazníka.
 4. Ukončení smlouvy jakýmkoli se zákonem či smlouvou předpokládaných způsobů nemá vliv zejména na platnost a účinnost veškerých ustanovení zakotvujících povinnost objednatele/zákazníka k úhradě (i) ceny servisního zásahu či její části, (ii) souvisejících poplatků, (iii) úroků z prodlení, (iv) náhrady škody, (v) smluvních pokut a jakýchkoli sankcí.
 5. Tato ustanovení zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.
  § 1764 věta druhá, ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.
 6. Objednatel/zákazník uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že se se zněním těchto Servisních podmínek seznámil, že si je přečetl, a že žádné z jejich ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

Objednatel/zákazník, který je podnikatelem, prohlašuje, že se v případě této smlouvy nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhezním způsobem; smluvní strany pro odstranění pochybností v souladu s ustanoveními § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.

 

Seznam servisních míst společnosti:
Kolín, Zengrova 131, 28002


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Tyto Servisní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020. Změny Servisních podmínek vyhrazeny